Договір про надання телекомунікаційних послуг

Д О Г О В І Р

про надання телекомунікаційних послуг

 

с. Оноківці                                                                                                                                      «___» __________ 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМОН», юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України з кодом ЄДРПОУ 38581394 та включена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗІ за № 2578 від 17.12.2020 року, адреса місцезнаходження: вул. Центральна, 10 с.Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, в особі директора Селменської Алли Вікторівни, що діє на підставі Статуту (далі – Оператор), з однієї сторони, та громадянин(ка) України________________________, паспорт (документ, що посвідчує особу) №:______________________, що знаходиться за адресою: _________________________та діє на підставі власного волевиявлення (далі – Споживач), з другої сторони, далі Оператор та Споживач разом іменуються як Сторони, а кожен окремо як Сторона (або Оператор та Споживач відповідно), уклали цей Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі - Договір) щодо наступного:

 

 1. Терміни та визначення

У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

Послуги — телекомунікаційні послуги з доступу до внутрішньої мережі та всесвітньої мережі Інтернет, а також інші супровідні послуги, які надаються Оператором Споживачу у відповідності до умов діючих тарифних планів.

Веб-сторінка Оператора — сторінка Оператора в мережі Інтернет, що розміщена за адресою: www.comon.uz.ua.

Білінгова система – автоматизована система статистики та обліку послуг спожитих Споживачем.

Особовий рахунок — рахунок в білінговій системі Оператора, на якому фіксуються платежі Споживача та суми грошових коштів, списані з платежів Споживача в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Особистий кабінет — сторінка на веб-сторінці Оператора, що містить інформацію про поточний стан Особового рахунку Споживача та іншу інформацію.

Тарифний план — сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг та іншу інформацію, яка затверджується Оператором самостійно, та оприлюднюється на веб-сторінці Оператора.

Розрахунковий період — період надання Послуг, що дорівнює 1 (одному) календарному місяцю, на початку якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Споживача в розмірі всіх щомісячних платежів, передбачених обраним Споживачем Тарифним планом за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця.

Підключення – комплекс дій Оператора з підключення кінцевого обладнання Споживача до телекомунікаційної мережі, шляхом одноразового налагодження з’єднання з мережею Інтернет одного пристрою Споживача. Результатом підключення є фактична можливість Споживача користуватись Послугами. 

Правила – Правила  користування послугою доступу до мережі Інтернет, розміщені на Веб-сторінці Оператора.

 

 1. Предмет договору

На умовах і в порядку передбаченому даним Договором Оператор зобов’язується надавати Послуги з доступу до телекомунікаційних мереж та забезпечувати їх роботу цілодобово 7 (сім) днів на тиждень, відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 та інших нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій України, а Споживач зобов’язується прийняти такі Послуги та здійснити їх оплату.

Вимоги до якості послуг та робіт по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам та загальним критеріям якості, які пред’являються до таких послуг та робіт затверджених Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України № 803 від 28.12.2012.

 

 1. Організаційні та технічні умови надання послуг
  • Обов’язковою умовою надання Споживачу Послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання замовлених Послуг.
  • Початком надання Послуг вважається день активації Послуг у Білінговій системі Оператора і припиняється відповідно до умов цього Договору.
  • Технічні параметри та мережеві характеристики, виділені Споживачу для використання Послуг, зазначено у Додатку № 2 до Договору.
  • Оператор зберігає за собою усі права, що відносяться до призначення й адміністрування IP адрес, зміни параметрів маршрутизації та інших мережевих реквізитів, наданих Споживачу Оператором. У випадку необхідності зміни наданих Оператором Споживачу статичних IP адрес, Оператор попереджає про це Споживача в термін не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів дистанційно за допомогою засобів зв’язку.
  • Мінімальна швидкість передавання та приймання даних для послуги доступу до мережі Інтернет, яка вимірюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) становить 10 Мбіт/с.
  • Протягом строку дії Договору Споживач, за умови наявності у Оператора технічної можливості, може змінити тарифний план, кількість та перелік додаткових послуг. Замовлення будь-яких додаткових послуг, не передбачених цим Договором, оформляється додаткової угодою до Договору.
  • Звернення Споживача про пошкодження телекомунікаційних мереж або технічних засобів телекомунікацій Оператора приймаються відповідною службою Оператора за контактними телефонами з 08:00 до 20:00 у робочий день та з 09:00 до 15:00 у суботу.
  • У разі виникнення у Споживача скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши до Оператора або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Споживач) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Споживача про задоволення прохання чи вимоги.

 

 1. Права та обов’язки сторін
  1. Оператор зобов'язується:
   • надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій України та забезпечити Споживачу швидкість передавання та приймання даних, зазначену у Додатку №1 до Договору;
   • вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про Споживача, отриманих під час укладання Договору, надані чи замовлені ним Послуги, іншої інформації з обмеженим доступом;
   • інформувати Споживача про зміни адреси, контактних даних, банківських реквізитів та інших контактних реквізитів Оператора шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сторінці Оператора не пізніше, ніж через 7 (сім) календарних днів після настання цих змін;
   • вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати правильність застосування тарифів, а також зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом;
   • направляти за викликом Споживача своїх працівників, які повинні мати посвідчення с фотокарткою, скріплене печаткою, для підключення та/або усунення пошкоджень кінцевого обладнання, виконувати інші роботи, необхідні для надання Послуг, якщо встановлено, що зниження якості Послуг відбулося з вини Оператора;
   • усувати пошкодження телекомунікаційної мережі та технічних засобів телекомунікацій та відновлювати доступ до Послуг за термін не більше 1 (одного) робочого дня з дня отримання відповідної заяви Споживача, за винятком  незалежних від нього факторів (відсутність електроенергії, ушкодження мережі сторонніми особами, розкрадання устаткування,  обставинами непереборної сили) або повідомити Споживача про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом 1 (одного) робочого дня;
   • виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.
  2. Оператор має право:
   • вносити зміни до Договору шляхом розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі на Веб-сторінці Оператора або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу зазначених змін у дію;
   • змінювати тарифи на Послуги у випадку зміни тарифів та/або зборів, що виставляються Оператору третіми організаціями, або в будь-якому іншому випадку, коли на думку Оператора такі зміни продиктовані умовами ведення бізнесу, попередивши Споживача шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сторінці Оператора або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до вступу зазначених змін у дію;
   • скоротити перелік Послуг у разі зникнення технічної можливості надання даних Послуг, попередивши Споживача шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сторінці Оператора або дистанційно за допомогою засобів зв’язку не пізніше, ніж через 7 (сім) календарних днів після настання зазначених змін;
   • залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Споживачу Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Оператора з Споживачем.
   • у безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Споживача грошові кошти.
   • на інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.
  3. Споживач зобов'язується:
   • при отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ №295 від 11.04.2012 р., Правил, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів;
   • гарантувати Оператору, що він володіє законними правами на приміщення, де здійснюється підключення Послуг або узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Споживача, проведення Оператором кабелів та виконано підключення до Послуг;
   • систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на Веб-сторінці Оператора та на сторінці Особистого кабінету Споживача. Споживач приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Веб-сторінці Оператора та на сторінці Особистого кабінету Споживача;
   • виконувати умови Договору, в тому числі своєчасно сплачувати замовлені Послуги за абонентною системою оплати у формі попередньої (авансової) оплати;
   • надавати Операторові достовірну інформацію, необхідну для укладення Договору та повідомляти Оператора про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі у письмовій формі або за допомогою технічних засобів передачі інформації (електронна пошта, мобільний зв’язок, факс) не менше ніж через 10 (десять) робочих днів після зміни цих реквізитів;
   • нести відповідальність за втрату або пошкодження встановленого на території Споживача абонентського терміналу ONU у кількості 1 шт. (у тому числі третіми особами).  Споживач не має претензій до Оператора щодо кількості та стану переданого йому обладнання та підтверджує, що стан обладнання відмінний. Споживач зобов’язується повернути Оператору отримане обладнання протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня припинення дії Договору, або відшкодувати його вартість у випадку втрати або пошкодження;
   • відшкодовувати витрати Оператора телекомунікацій, пов’язані з усуненням пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Споживача, у порядку, встановленому законом;
   • виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.
  4. Споживач має право на:
   • своєчасне отримання замовлених Послуг, які повинні відповідати звичайним вимогам та загальним критеріям якості, а також відомостей щодо наданих Послуг у порядку, встановленому законодавством;
   • вибір кількості Послуг та тарифного плану згідно Додатку №1 до Договору та відмову від оплати Послуги, яку Споживач не замовляв;
   • припинення/призупинення отримання Послуг, відповідно до п.6 цього Договору;
   • несплату абонентної плати за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів (окрім випадків зазначених в п.6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5), що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження, а саме 3 (трьох) діб, з дати реєстрації Оператором відповідної письмової заяви та виникло не з вини Споживача;
   • безоплатне вилучення (повністю або частково) за письмовою заявою Споживача відомостей про нього з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Оператора;
   • переоформлення за письмовою заявою Споживача Договору на члена сім'ї або співвласника чи іншого власника приміщення;
   • дострокове розірвання Договору на письмову вимогу Споживача за умови попередження ним Оператора не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів;
   •  на інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 

 1. Тарифи та порядок розрахунків за надані послуги
  • Розрахунки за Послуги здійснюються за тарифами, що наведені у Додатку № 1 до Договору.
  • Нарахування плати за Послуги відбувається за абонентною системою оплати без погодинного обліку та починається з дня активації Послуг у Білінговій системі Оператора і припиняється відповідно до умов цього Договору.
  • При первинному та повторному підключенні абонентна плата нараховується подобово з розрахунку залишку діб до кінця місяця згідно тарифного плану.
  • Споживач здійснює оплату Послуг Оператору у формі попередньої (авансової) оплати до 1 (першого) числа місяця користування Послуги, згідно з тарифним планом обраним Споживачем у Додатку №1 до Договору. У разі ненадходження коштів у зазначений термін Оператор має право на тимчасове припинення надання Послуг до моменту погашення повної заборгованості Споживача перед Оператором, надіславши повідомлення про необхідність оплати Споживачу за 10 (десять) календарних днів засобом мобільного зв’язку.
  • Підставою для сплати Споживачем Послуг Оператору є цей Договір. Неотримання рахунків за Послуги не звільняє Споживача від щомісячної абонентної плати.
  • Стягнення Оператором із Споживача плати за Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Споживача.
  • Всі оплати Споживачем за Договором здійснюються шляхом внесення ним грошових коштів на свій Особовий рахунок. Зобов’язання Споживача з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку Оператором платежів Споживача на його Особовому рахунку. Всі платежі Споживача обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний рахунок Оператора.
  • Для зміни тарифного плану Споживач не пізніше 25 числа поточного місяця дистанційно за допомогою засобів зв’язку повідомляє Оператора про обраний тариф на наступний місяць. Якщо Споживач не замовляє зміну тарифу, то тариф, обраний раніше автоматично продовжується на наступний місяць.
  • Оператор на підставі письмової заяви Споживача має право здійснити перерахування абонентної плати (якщо таку передбачає Тарифний план), яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням мережі Оператора (окрім випадків зазначених в п.6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5), якщо Оператором порушено граничні строки усунення пошкодження, а саме 3 (три) доби, з дати реєстрації Оператором відповідної письмової заяви та виникло не з вини Споживача;
  • За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Споживача, абонентна плата нараховується в повному обсязі, якщо інше не передбачено Договором.
  • Отримана від Споживача сума платежу зараховується у такій послідовності: борги попередніх періодів; поточні нарахування за послуги доступу до мережі Інтернет та передавання даних; інші послуги, визначені в додатку або додатковими угодами до цього договору; аванс на наступні періоди (зараховується у такій самій послідовності).
  • У разі невикористання коштів, сплачених Споживачем, у повному обсязі протягом розрахункового періоду вони переносяться на наступний період. Оператор веде облік наданих Послуг та веде контроль за сплаченими коштами Споживача.
  • Оператор зобов’язаний повернути Споживачеві невикористані кошти на підставі звернення Споживача у разі: ненадання замовлених Послуг; відмови Споживача від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав; припинення (розірвання, закінчення строку дії) Договору, крім випадків закінчення строку позовної давності; надання Послуг, які Споживач не замовляв.
  • Невикористані кошти мають бути перераховані Оператором на рахунок Споживача у банку не пізніше як через 30 (тридцять) календарних днів з моменту письмового звернення Споживача. У письмовому повідомленні Споживач може визначити інший законний спосіб повернення невикористаної суми.

 

 1. Припинення/призупинення надання послуг
  1. Оператор може припинити/призупинити надання Послуг з власної ініціативи у разі:
   • виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій. Таке припинення надання Послуг здійснюється до усунення причин, що призвели до цього;
   • виконання профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг, але не більше як 6 (шість) годин на місяць, попередивши Споживача дистанційно за допомогою засобів зв’язку або шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сторінці Оператора не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день;
   • порушення положень Правил або Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295;
   • виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства. Таке припинення надання Послуг здійснюється до усунення причин, що призвели до цього;
   • у випадку недостатності на Особовому рахунку Споживача коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом та якщо протягом 10 (десяти) днів після відправлення повідомлення, за допомогою мобільного зв’язку, про необхідність оплати не надійшло підтвердження про оплату. Після погашення Споживачем заборгованості Оператор протягом однієї години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання Послуг. Для прискорення відновлення надання Послуг Споживач може особисто повідомити Оператора про проведену оплату, зазначивши місце, дату, суму сплачених коштів і номер розрахункового документа.
  2. Споживач може з власної ініціативи:
   • призупинити отримання Послуг, повідомивши Оператора, дистанційно за допомогою засобів зв’язку, за 3 (три) робочі дні. Оператор здійснює скорочення переліку Послуг за усною заявою Споживача на замовлений строк, але не менше ніж на 14 (чотирнадцять) календарних днів та не більше як на 3 (три) місяці протягом одного календарного року. При цьому абонентна плата за користування Послугою на цей період часу не нараховується;
   • припинити отримання Послуг за цим Договором на тривалий термін – понад 3 (три) місяці, повідомивши Оператора письмовою заявою за 3 (три) робочі дні. При цьому абонентна плата за користування Послугою на цей період часу не нараховується.  Повторне підключення Споживача до Послуг, надання яких було припинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів.

 

 1. Відповідальність Сторін
  • Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору обмежується прямими витратами, понесеними Споживачем з вини Оператора, якщо ця вина доведена. Сторони ні при яких обставинах не несуть відповідальності за не отриманий прибуток або непрямі збитки, викликані можливими порушенням цього Договору.
  • У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов’язуються з моменту набрання чинності новим актом законодавства дотримуватись його положень. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить чинному законодавству.
  • У разі неусунення пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Споживача до Послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг, понад 1 (одну) добу за винятком незалежних від нього факторів, зазначених в п.4.1.6. Договору та випадків зазначених в п.6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, із зафіксованого моменту подання Споживачем відповідної заяви, абонентна плата не нараховується за весь період пошкодження, а понад п’ять діб - Оператор несе відповідальність згідно із Законом України «Про телекомунікації».
  • Витрати, пов’язані з усуненням пошкодження кінцевого обладнання Споживача, що сталося з вини Оператора, бере на себе Оператор відповідно до законодавства.
  • У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Споживача, та завдання збитків з його вини усі витрати Оператора телекомунікацій, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Споживачем у порядку, встановленому законом. Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Споживача оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Оператора телекомунікацій та Споживачем, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Споживача від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора.
  • Оператор не гарантує, що видима якість Послуг не залежить від справності та технічних характеристик (можливостей) конкретного апаратного обладнання та програмного забезпечення Споживача. Оператор не зобов’язаний надавати технічний супровід, обслуговувати або ремонтувати технічні та програмні засоби, що належать Споживачу, та не відповідає за їх придатність або оптимальність для використання Послуг.
  • Оператор не несе відповідальності перед Споживачем за ненадання або неналежне надання Послуг, що виникли внаслідок існування прямих або опосередкованих обставин, які знаходяться поза зоною контролю Оператора, а саме: ушкодження кінцевих пристроїв з вини Споживача; ушкодження абонентської лінії, що знаходиться на території Споживача, з вини Споживача; ушкодження ліній зв’язку, якщо їх організували треті особи або організації;  використання Споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора, або порушено вимоги інструкції виробника з використання кінцевого обладнання; несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж; викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд; відсутності електроенергії; дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо) та в інших випадках, встановлених законом.
  • Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні або невиконанні своїх зобов'язань за Договором, якщо затримка або невиконання відбулися внаслідок обставин або по причинах, що не залежать від можливостей Сторін. У число таких причин і обставин входять: війна (включаючи громадянську), заколоти, стихійне лихо. Будь-яке з таких обставин, що роблять неможливим виконання цього Договору, розглядається як форс-мажорне. Сторони не несуть відповідальності за будь-який збиток або інші витрати, що можуть бути понесені в результаті форс-мажорних обставин. Доказом настання дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України.

 

 1. Строк дії договору, внесення змін та припинення його дії
  • Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони),  кожний з яких має однакову юридичну силу. Договір набирає сили після його підписання обома Сторонами та діє протягом 1 (одного) календарного року, а в порядку взаєморозрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Всі додатки до даного Договору є невід’ємними його частинами.
  • У випадку, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку даного Договору жодна зі Сторін письмово не попередить іншу Сторону про його розірвання, Договір вважається поновленим на такий самий строк і на таких самих умовах які були раніше встановлені Договором. Таке поновлення строку даного Договору можливе без обмеження терміну.
  • Договір може бути розірвано достроково в односторонньому порядку у разі незгоди Споживача зі змінами до тарифних планів, що зазначені в Додатку № 1; несплати заборгованості за Послуги більш ніж за 3 місяці; у зв’язку з банкрутством чи ліквідацією однієї зі Сторін Договору (юридичної особи); за рішенням суду; у разі анулювання, визнання недійсною, закінчення строку дії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій; у зв’язку з недотриманням Споживачем Правил; в інших випадках, передбачених законодавством України.
  • У разі закінчення строку дії Договору або його розірвання Оператор повинен зробити залік сум заборгованості Споживача Оператору проти заборгованостей Оператора Споживачу. Споживач повинен здійснити розрахунок за отримані Послуги, а Оператор – повернути Споживачеві невикористані кошти в строк, що не перевищує 30 (тридцять) календарних днів з моменту письмового звернення Споживача.

 

 1. Конфіденційність

Сторони зобов'язуються не розголошувати відомості конфіденційного характеру один про одного, а також не використовувати на шкоду один одному інформацію, отриману в рамках виконання цього Договору.

Конфіденційною вважається будь-яка інформація щодо фінансового або комерційного положення Сторін або прямо названа Сторонами як конфіденційна.

За розголошення конфіденційної інформації та завдані в результаті цього збитки Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом наступних трьох років.

 

 1. Заключні положення

Цей Договір містить повну і вичерпну домовленість між Сторонами стосовно зазначеного в ньому предмету та скасовує будь-які інші попередні домовленості, зобов'язання та заяви у письмовій чи усній формі щодо цього і має переважну силу в порівнянні з усім попереднім листуванням, переговорами, протоколами про наміри й іншими угодами між Сторонами, що торкаються предмету цього Договору.

Зміни, доповнення та додатки до цього Договору вважаються такими, що мають юридичну силу та обов'язковість для Сторін, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками.

Жодна з Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

Якщо будь-яке положення цього Договору виявиться в будь-якій мірі недійсним, неможливим для виконання з незалежних від Сторін причин чи неповним, дане не впливає на дійсність інших положень Договору.

Будь-які розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору або в зв'язку з ним, при неможливості їх вирішення шляхом переговорів, підлягають передачі на вирішення у Господарський суд за місцем розташування відповідача.

Своїм підписом під цим Договором Споживач дає згоду Оператору на обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за Послуги. Ця згода чинна протягом дії Договору та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його дії. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку Договір припиняється з дати, зазначеної у повідомленні Оператора. Крім того, підписанням Договору Споживач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються юридичній особі – ТОВ «КОМОН» з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за Послуги. Споживач своїм підписом також погоджується з тим, що Оператор має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких повідомлень Споживача, не змінюючи при цьому мети їх обробки. Зміст прав Споживача як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 

 1. Реквізити та підписи сторін

 

Оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМОН»

Поштова адреса: 89412,Ужгородський р-н,

с. Оноківці, вул. Кільцева, 30

Місцезнаходження: 89412 Ужгородський р-н,

с. Оноківці, вул. Центральна, 10

Код за ЄДРПОУ 38581394

Платник єдиного податку за ставкою 5%.

Не платник ПДВ.

п/р (iban) UA773052990000026008003606655   

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 312378

Тел.+38 050 041 20 07; +38 068 089 04 13

Ел. адреса: uz.com.on@gmail.com

Веб сторінка: www.comon.uz.ua

Директор ТОВ «КОМОН» 

Споживач:

П.І.Б.____________________________________

Паспорт №: ______________________________ 

Виданий: ________________________________

_______________________________­__________

Дата видачі:______________________________   

Адреса:__________________________________

_________________________________________  

Телефон:_________________________________

Інші контактні дані:________________________

 

 

 

Споживач

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

Перелік послуг та тарифів

 

 

Послуги

Тарифні плани

Вартість

1.

Повторне включення до телекомунікаційних мереж

 

100,00 грн

2.

ІР-послуга – надання в користування виділеного зовнішнього ІР

 

45,00 грн/місяць

3.

Безлімітний доступ до мережі Інтернет

зі швидкістю до 30 Мбіт/с

145,00 грн/місяць

 

 

зі швидкістю до 50 Мбіт/с

180,00 грн/місяць

 

 

зі швидкістю до 100 Мбіт/с

230,00 грн/місяць